Naval Engineer Academy class 31st and later

TOP page People TOP


class 31st class 32nd class 33rd class 34th class 35th
class 36th class 37th class 38th class 39th class 40th
class 41st class 42nd class 43rd class 44th class 45th
class 46th class 47th class 48th class 49th class 50th
class 51st class 52nd class 53rd class 54th class 55th



Graduates of Naval Engineer Academy class 31st

Rear admirals Honma, Yutaka Imada, Satoshi
Maruyama, Misao Motozawa, Hanzo
Nakaya, Eiichi Yamada, Seiji
Captains Isobe, Taro Koizumi, Jukichi
Okuda, Masuzo Omichi, Tomoo
Uematsu, Masataka



Graduates of Naval Engineer Academy class 32nd

Rear admirals Domen, Keizo Irie, Itaru
Kawasaki, Takashi Minamide, Seijiro
Noguchi, Gosaburo Takagi, Toshio
Captains Asano, Uichiro Ichiyoshi, Kiyomi
Okumoto, Yoshiyuki



Graduate of Naval Engineer Academy class 45th


Lieutenant Matsudaira, Nagayoshi



Graduate of Naval Engineer Academy class 51st


Lieutenent commander Kuroki, Hiroshi


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.