Graduates of Naval Academy class 57th

TOP page People TOP

Rear admiral Shimazaki, Shigekazu
Captain Hanamoto, Kiyoto Hatano, Kenji
Higai, Joji Itaya, Shigeru
Mase, Takeji Sugihara, Yoshiro
Commander Ishiguro, Susumu Izutsu, Monshiro
Kinoshita, Yasushi Komaki, Ichiro
Mori, Kokichi Nakao, Kotaro
Norita, Sadatoshi Okada, Ko
Okamoto, Isao Sato, Yoshishige
Sekido, Yoshimitsu Sekino, Hideo
Yamaguchi, Tokio Yamamoto, Shigekazu
Yoshioka, ChuichiShimazaki, Shigekazu Oita Naval Academy 57th (31/122)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1908. 9. 9     born
    5th Medal  
1929. 3.27 MID   Crew, Iwate
1929.12.24     Trainee
1930. 7.31     Crew, Haguro
1930.12. 1 SUBLT    
1931.12.24     Member, 28sg
1932.12. 1 LTJG   Trainig fg Flight.Course
1933. 8. 7     Member, Omura fg
1934. 5. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1935.10.21     DC, Kaga
1935.11.15 LT    
1936.11.16     Inst, Kasumigaura fg / DC, Kasumigaura fg
1937. 9.18     DC, Kaga
1937.12. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1938. 3.29     DC, Soryu
1938.12.15     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1939. 6. 1     Trainig fg Adv.Course
1939.11.15     DC, Akagi
1940.11. 1     WL, Kasumigaura fg / DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1940.11.15 LCDR    
1941. 4.15     Temp.Member, Tsuchiura fg / Temp.Inst, Tsuchiura fg
1941. 5.22     WL, 14fg / DC, 14fg
1941. 9.10     EO, Zuikaku
1941. 9.25     WL, Zuikaku
1942. 7.10     Member, Kure ND
1942. 8. 1     Chief Air, Nagoya fg / Inst, Nagoya fg
1943. 6.20     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1944. 7.10     Chief Air, 752fg
1944.10.10     Staff, 2AF
1944.10.15 CMDR    
1945. 1. 8     Assist Staff, 3AF
1945. 1. 9 RADM
(Double promotion)
  KIA (36)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.